Persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze website en klanten van Solvid Werving en Selectie B.V. worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Solvid Werving en Selectie B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

In het kader van onze dienstverlening legt Solvid Werving en Selectie B.V. uw gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op de nieuwsbrief, of een informatiebijeenkomst bezoekt of een opleiding volgt, of anderszins contact heeft met Solvid Werving en Selectie B.V. Het gaat daarbij om gegevens zoals contactgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Solvid Werving en Selectie B.V. gebruikt deze gegevens om klanten van (nieuwe) producten, diensten en ontwikkelingen van Solvid Werving en Selectie B.V. op de hoogte te houden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Solvid Werving en Selectie B.V.. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Solvid Werving en Selectie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Solvid Werving en Selectie B.V.

Privacyreglement Solvid Employability: Opgesteld op 01-10-2011, laatst gewijzigd op 06-01-2017

Privacyreglement
Inleiding
Dit privacyreglement dient voor Solvid Employability BV en de aan haar verbonden vennoten als basis
voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar cliënten.
Dit reglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan
stelt en is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 1. Algemene Begripsbepalingen
1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in
de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna:” WBP”) daaraan toekent.
1.2. Persoonsgegevens:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
1.3. Verwerking van persoonsgegevens:
Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder
in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
1.4. Verantwoordelijke:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solvid Employability BV namens wie al dan
niet tezamen met anderen, ter verwezenlijking van haar doelstelling verwerking van
persoonsgegevens plaatsvindt.
1.5. Bewerker:
Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan
zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
1.6 Gebruiker van persoonsgegevens:
Degene die als medewerker of anders zins geautoriseerd is door of namens de
Verantwoordelijk persoonsgegevens te verwerken.
1.7 Betrokkene:
Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
1.8 Opdrachtgever:
Een natuurlijke of rechtspersoon die aan de Verantwoordelijke een opdracht tot
dienstverlening heeft gegeven.
1.9 Derden:
Ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Gebruiker of enig ander persoon
die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of namens de Bewerker gemachtigd
is persoonsgegevens te verwerken.
1.10 Toestemming van de Betrokkene:
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Betrokkene
aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
1.11 Bijzondere gegevens
Bijzondere gegevens zijn alle medische gegevens
betreffende de Betrokkene.
Privacyreglement Solvid Employability: Opgesteld op 01-10-2011, laatst gewijzigd op 06-01-2017
Artikel 2 Reikwijdte
2.1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten
door of namens de Verantwoordelijke.
Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
3.1. De Verantwoordelijke verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
� Het bevorderen van de re-integratie
3.2. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
3.3. De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Jobcoaching
Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens
4.1. De Verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van
de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.
4.2. De Verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en
volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige
voorzieningen van technisch en organisatorische aard ter beveiliging van de
persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde
kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
4.3. Persoonsgegevens worden verwerkt indien en voor zover de gegevensverwerking
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is, of
in het kader van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Verantwoordelijke in het
kader van een al dan niet wettelijke verplichting tot re-integratie dan wel vanwege de
nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de Verantwoordelijke onderworpen is.
4.4. De verwerking van gegevens in zake de gezondheid genieten specifieke aandacht. Deze
gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede
uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de Betrokkene
Medische gegevens worden aangemerkt als Bijzondere gegevens. De aard van deze gegevens brengt met zich mee dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Op basis van de WPB kan de Verantwoordelijke” Bijzondere Gegevens “voor re-integratie doeleinden verwerken zonder dat zij daar toestemming voor nodig heeft van de Betrokkene. De Verantwoordelijke is op het moment van de verwerking verplicht de
Betrokkene te informeren over de verwerking van deze gegevens.
Artikel 5. Toegang tot de persoonsgegevens
5.1. Uitsluitend Gebruikers van persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens
voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.
5.2. Iedere Gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht terzake van
de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis neemt.
5.3. Derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor
hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de Gebruikers van de persoonsgegevens
gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement.
5.4. Elke medewerker, die bij de uitvoering van de Jobcoaching betrokken is, ondertekent een geheimhoudingsverklaring. Deze geheimhoudingsverklaringen kunnen desgewenst worden ingezien door UWV.
Privacyreglement Solvid Employability: Opgesteld op 01-10-2011, laatst gewijzigd op 06-01-2017
Artikel 6. Beveiliging van persoonsgegevens
6.1. Door de Verantwoordelijke wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe
worden de persoonsgegevens op adequate wijze beveiligd.
6.2 De Verantwoordelijke ziet er op toe dat beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens worden op gesteld en nageleefd.
Artikel 7. Verstrekking van persoonsgegevens
7.1. Tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift dan wel ter uitvoering
van een overeenkomst in het kader van een al dan niet wettelijke verplichting tot
re-integratie, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan Derden de voorafgaande
toestemming nodig van de Betrokkene.
7.2. De Verantwoordelijke kan in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn
gegevens van de Betrokkene aan Derden te verstrekken in het kader van de re-integratie
activiteiten. Voor deze verstrekking is geen toestemming vereist van Betrokkene.
Het terugmelden van persoonsgegevens door of namens de Verantwoordelijke aan de
opdrachtgever is toegestaan voor zover het persoonsgegevens betreft welke een
rechtstreeks verband houden met het doel en/of de door Opdrachtgever aan de
Verantwoordelijke verstrekte opdracht.
Artikel 8. Inzage van opgenomen gegevens
8.1. De Betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn / haar persoon betrekking
hebbende gegevens. De Betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen.
8.2. De klant en de werkgever heeft recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens die klant en/of werkgever betreffen. Klant en werkgever worden geïnformeerd op welke wijze inzage kan worden verkregen.
8.3. Solvid Employability stelt bij aanvang van de Jobcoachperiode zijn privacyreglement ter beschikking aan de klant en de werkgever
8.4. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek voldaan.
8.5. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan Betrokkene of diens gemachtigde.
Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich in voorkomende gevallen te kunnen
legitimeren en/of hun bevoegdheid aan te tonen
8.6. De Verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor
zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de Betrokkene of van de
rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare
feiten.
8.7. Voor de verzending en verstrekking van afschriften mag een vergoeding in rekening
woorden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het Besluit
kostenvergoeding rechten betrokkene WBP. Dit Besluit is als bijlage 1 bij dit reglement
gevoegd.
Artikel 9. Aanvulling, correctie of verwijderen van
opgenomen gegevens
9.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door of namens de
Betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
Privacyreglement Solvid Employability: Opgesteld op 01-10-2011, laatst gewijzigd op 06-01-2017
9.2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of
niet terzake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan
dient de Betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de Verantwoordelijke waarin wordt
verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De
Verantwoordelijke beslist niet voordat de Gebruiker dan wel de Bewerker die de gegevens
heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.
9.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de Verantwoordelijke de
Betrokkene schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een
weigering is altijd met redenen omkleed.
9.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift
vereist is.
9.5. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of
verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
9.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen
dat op verzoek van Betrokkene de gegevens zijn verwijderd.
Artikel 10. Recht op verzet
10.1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding
van een directe relatie tussen de Verantwoordelijke of een Derden en de Betrokkene met het
oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet Betrokkene uitdrukkelijk
toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De Betrokkene kan hiertegen bij de
Verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
10.2. De Verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van
verwerking direct te beëindigen.
Artikel 11. Bewaartermijnen
11.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
Betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
11.2. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact door
of namens de Verantwoordelijke met de Betrokkene.
11.3. Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de
Betrokkenen terug te herleiden persoonsgegevens twee jaar na de overeengekomen
beëindiging van de begeleiding van de Betrokkene verwijderd. De gegevens die noodzakelijk
zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.
Artikel 12. Klachten
12.1. Indien de Betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden
nageleefd en/of indien Betrokkene meent andere redenen tot klagen te hebben, dient hij
zich te wenden tot de Verantwoordelijke.
12.2. De Verantwoordelijke zal de klacht conform het Klachtenreglement van de Verantwoordelijke
in behandeling nemen.
Privacyreglement Solvid Employability: Opgesteld op 01-10-2011, laatst gewijzigd op 06-01-2017
Bijlage 1. Besluit Kostenvergoeding rechten Betrokkene WBP
A. Betrokkene kan een verzoek indienen bij de Verantwoordelijke om aan Betrokkene kopieën te
verstrekken van de persoonsgegevens van Betrokkene welke zijn verwerkt.
B. De Verantwoordelijke kan ter dekking van de kosten ter voldoening aan dit verzoek aan
Betrokkenen een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding voor de kosten van dit verzoek
bedraagt € 0,23 per gekopieerde pagina met een maximum bedrag van €4,50 per verzoek.
C. Als de gegevens op een andere manier dan op papier worden verstrekt, mag de
Verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten
hoogste € 4,50 bedraagt.
D. Van het bepaalde onder C mag afgeweken worden door een vergoeding van ten hoogste € 22,50
te vragen als het afschrift uit meer dan honderd pagina’s bestaat, of, als het bericht zeer moeilijk te
verkrijgen is, en of, onevenredig veel tijd kost vanwege de aard van verwerking hiervan.
Bijvoorbeeld gegevens zijn alleen nog maar beschikbaar via back-up procedures of ondergebracht in
een oud informatiesysteem.
D. De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van een verzet zoals
bedoeld in artikel 10 van het privacyreglement, een redelijke vergoeding in rekening brengen, met
dien verstande dat deze ten hoogste € 4,50 bedraagt.